Aigües salades extretes del pou 3 de la mina de Sallent són abocades per Iberpotash al torrent de Solà, que desemboca directament al riu Llobregat. L'abocament del torrent del Solà és doncs una contribució més a la salinitat del riu. El dia 14.11.2004, el torrent del Solà vessava al Llobregat un gran cabal d'aigua amb una concentració del 23% de sal, o sigui prop ja de la saturació. A causa d'aquest abocament, la salinitat al Llobregat va pujar fins els 400 mg Cl/L. (11.2004) (anàlisi d'aigües)