Surgència d'aigua salada a la font de l'Illa, a la Botjosa, dirigint-se cap al riu Llobregat. La font de l'Illa, amb la seva bassa, havia servit per regar els horts de la zona. Actualment, amb l'aigua saladíssima i captada en part cap al col·lector de salmorres, no queden ni font ni horts. El sòl està salinitzat. L'aigua salada ha de procedir, amb tota certesa, del runam vell de la Botjosa. Sobtadament, en aquest tram de riu amb poc cabal per l'existència de dos canals paral·lels, la salinitat de l'aigua pot arribar l'estiu fins als 2000-2500 mg de clorurs per litre, és a dir 10 vegades més del límit admès per a les aigües destinades a potabilització. (08.1999) (anàlisi d'aigües)