LA SUBSIDÈNCIA DEL TERRENY
 

Una franja de corbes molt juntes envolta la zona de subsidència màxima. És al damunt d'aquesta franja de subsidència diferencial més acusada, que travessa el barri de l'Estació, on les edificacions pateixen les patologies més greus.
Font: Estudi del procés d'esfondrament del terreny als barris de l'Estació i de la Rampinya de Sallent. Institut Cartogràfic de Catalunya.