Tram del riu Llobregat a la Botjosa on, a través dels seus marges i subterràniament, rep una filtració d'aigua salada, quantitativament molt important, procedent del runam vell. Sobtadament, en aquest tram de riu amb poc cabal per l'existència de dos canals paral·lels, la salinitat del riu pot arribar l'estiu fins als 2000-2500 mg de clorurs per litre, és a dir 10 vegades més del límit admès per a les aigües destinades a potabilització. Noteu la inclinació del estrats, el que indica que la zona es troba a l'eix de l'anticlinal-falla del Guix, i que aquests estrats estan recoberts pels còdols d'una terrassa fluvial. La terrassa fluvial permeable constitueix un aqüífer salinitzat pel runam de la Botjosa que desguassa al Llobregat, preferentment per aquesta zona on creua la falla del Guix. La vegetació de les ribes és escassa o nul·la a causa de la sal. (09.2003) (anàlisi d'aigües)