El runam salí del Cogulló vessa l'aigua salada preferentment cap al nord, on es troba el torrent de Soldevila. En aquest vessant nord, diverses surgències salades arrasen sobtadament claps de bosc o de camp -com veiem a la imatge- i salinitzen els rierols que conflueixen al torrent de Soldevila.
Cristalls de sal es dipositen a les vores del torrents de salmorra que baixen del runam del Cogulló.
La salmorra del runam del Cogulló circula preferentment per les vetes de roca calcària lacustre -de color gris, dures però permeables per dissolució- que s'intercalen entre les argiles i gresos -de color rogenc, més tous i menys permeables- dominants. (06.2015) (anàlisi d'aigües)