La part de salmorra generada pel runam del Cogulló que la rasa perimetral no capta circula preferentment per vetes de roca calcària lacustre -de color gris, dures però permeables per dissolució- que s'intercalen entre les argiles i gresos -de color rogenc, més tous i menys permeables- dominants. Aquesta salmorra es dirigeix sobretot cap al nord i aflora per molts punts de la vall de Soldevila, amb el resultat de la mort fulminant del bosc i la salinització total de la riera.
La imatge mostra la intercalació de capes estretes de calcària grisa entre les argiles i gresos rogencs. En aquest tall, la salmorra brolla i a l'eixugar-se deixa una pàtina de sal blanca a tota la superfície de roca. (06.2015)