Tram del riu Llobregat a la Botjosa on, subterràniament i a través dels marges, rep una filtració d'aigua salada, quantitativament molt important, procedent dels runams de Sallent. Sobtadament, en aquest tram de riu amb poc cabal per l'existència de dos canals paral·lels, la salinitat de l'aigua pot arribar l'estiu fins als 2000-2500 mg de clorurs per litre, és a dir 10 vegades més del límit admès per a les aigües destinades a potabilització. La vegetació de les ribes és escassa o nul·la a causa de la sal. (08.2001) (anàlisi d'aigües)