La salmorra que la rasa quasi perimetral del runam del Cogulló capta al seu costat oest no es condueix cap al col·lector de salmorres, sinó que es desvia pel forat que la imatge mostra, situat al punt més baix, cap a sota del runam. Aquesta salmorra deixa de veure's, però evidentment no desapareix sinó que s'infiltra per ressorgir als llocs coneguts de salinització a través d'aigües subterrànies: el Riudor, la font del Pitoi, el torrent de Soldevila, la falla del Guix o la riba dreta del Llobregat al nucli urbà de Sallent. El benefici més clar de la rasa quasi perimetral és el d'evitar que salmorra superficial circuli enfora i malmeti el bosc. (05.2012)