Les clapes de vegetació morta, devastada, són cada vegada més nombroses i extenses al vessant nord de la vall de Soldevila, a l'àrea coneguda com la Malesa. La causa és sempre la mateixa: els lixiviats de salmorra procedents de la la muntanya de residus salins del Cogulló. La progressió de les clapes de bosc mort testimonia com la salinització de les aigües subterrànies avança. La clapa que mostra la imatge va aparèixer l'any 2006. Encara no un any després, segueixen morint pins. Mentre que el tipus de prat espontani a la Malesa és la jonceda, que ocupa extenses àrees a tot el vessant, aquesta clapa ha estat colonitzada per una herba ruderal de la família de les quenopodiàcies, el salat pudent (Atriplex prostrata), capaç de tolerar sòls salins. (07.2007)