LEGISLACIÓ AMBIENTAL
 
AIGÜES
Reial Decret Llei 2/2004, de 18.06.04, que modifica el "Plan Hidrológico Nacional" i deroga el transvasament de l'Ebre. El R.D. estableix, com a actuació prioritària i urgent per a la millora de la qualitat de l'aigua a les conques internes de Catalunya, la restauració hidrològica i ambiental dels residus salins del Llobregat.
Decret 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els Títols preliminar, I, IV, V, VI i VIII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües
Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües
Directiva 80/68/CEE, de 17 de desembre, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades substàncies perilloses
Llei promulgada el dia 11.08.1933 pel President de la Generalitat de Catalunya M.Hble.Sr. Francesc Macià que estableix la prohibició d'abocaments a les aigües públiques que facin pujar la salinitat i fixa el cas extraordinari de les explotacions potàssiques, els abocaments totals de les quals, en conjunt, no poder fer superar el límit de 250 mg Cl/L al Llobregat a Pallejà.
 
MINERIA
Decisió 2009/335/CE per la qual s'estableixen directrius tècniques per la constitució de la fiança prevista a la Directiva 2006/21/CE sobre la gestió dels residus de les activitats extractives.
Real Decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió de residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres. Aquest R.D. unifica les previsions de la Directiva 2006/21/CE amb altra legislació estatal ja existent.
Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell de 15 de març del 2006 sobre la gestió de residus de les indústries extractives i per la qual es modifica la Directiva 2004/35/CE.
Decret 202/1994, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els criteris per a la determinació de les fiances relatives als programes de restauració d’activitats extractives
Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives
RESIDUS
Real Decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió de residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres. Aquest R.D. unifica les previsions de la Directiva 2006/21/CE amb altra legislació estatal ja existent.
Decret 1/2009 , del 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finanament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell de 15 de març del 2006 sobre la gestió de residus de les indústries extractives i per la qual es modifica la Directiva 2004/35/CE.
Reial Decret 1481/2001, de 27de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el seu dipòsit en abocador
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya
ALTRES
 
Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
Llei 26/2007 sobre Responsabilitat Mediambiental.
Llei 27/2006 dels drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.
Directiva 2004/35/CE de Responsabilitat Mediambiental en relació a la prevenció i reparació de danys mediambientals
Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els annexos
Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'Avaluació d'Impacte Ambiental
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos
Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'administració ambiental