ANÀLISI D'AIGÜES
 

Elaboració pròpia a partir de les dades mensuals de clorurs publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua.

El límit de les aigües que es poden destinar a potabilització amb mitjans convencionals és de 250 mg de clorur per litre. S'aprecia com, sistemàticament, el riu Llobregat avall de Sallent ja no supera aquest llindar, mentre que el Cardener avall de Súria segueix per sobre dels 250 mg Cl/L.
Hi ha una lleugera tendència a la reducció dels clorurs, que veuríem més accentuada si la gràfica comencés uns anys o unes dècades abans.

Existeix una correlació inversa entre salinitat i cabal mitjà, de manera que els anys 2018 i 2020 amb més cabal als rius corresponen als anys amb menor salinitat a la seva aigua (vegeu la gràfica de cabal al Llobregat a Castellbell 2009-2020).