El runam del Fusteret (Súria), vist des de Cerarols. L'àrea d'ampliació és la de la dreta, ja ocupada parcialment. ICL aboca actualment els residus salins en aquesta part nova de runam.
Noteu la impermeabilització amb làmines negres de polietilè al vessant de la part vella de runam en contacte amb l'ampliació, la forma de vall de pendent regular a la zona d'ampliació per fer circular sense entrebancs la salmorra originada i recollir-la al punt més baix, i la rasa perimetral que evita l'entrada d'aigua dolça des dels laterals. La superfície a la base de l'ampliació ha estat anivellada i ben impermeabilitzada perquè la salmorra no pugui infiltrar-se al terreny, a diferència de la part vella, més extensa.
(05.2020)