Efectes del vessament de salmorra del col·lector al seu pas sota la torre medieval de la Pobla, a Súria. Aquesta taca de mortaldat queda situada entre la del Pla de les Hortes, més el nord, i la d'Antius, més al sud; les tres causades per vessaments del col·lector de salmorres. Aquesta fuita de salmorra a la Pobla no ha estat causada per cap agent extern, sinó pel propi mal funcionament del col·lector que ha vessat per la tapa (que mostra la imatge següent), probablement a causa d'un excés de pressió. Com sempre, les pèrdues de salmorra del col·lector se salden amb la mort de la vegetació del lloc i la contaminació salina del sòl. En aquest tram, per la riba dreta esporàdicament entra salmorra vessada del col·lector al riu Cardener; però per la riba esquerra i pel fons, i no pas de manera esporàdica sinó contínua, n'hi entra molta més provinent del runam de Súria. (07.2008)