A uns 100 metres abans de passar sota l’aqüeducte medieval del Vilar, la riera saladíssima de Soldevila s’infiltra per les esquerdes d’un estrat gruixut de calcària lacustre i desapareix de la superfície. La imatge mostra com, passat l'estrat de calcària, la riera queda eixuta, llevat d’ocasionals crescudes. La potència i duresa de l’estrat de calcària constitueix un graó per on saltarà la riera quan baixi crescuda. En aquest darrer tram, quan s’infiltra, l’aigua saladíssima de la riera, més pròpiament salmorra, té una concentració de 80.000 mg Cl/L (mostra del 03.10.2018).

Més amunt, arriben a la riera les surgències cabaloses i permanents de salmorra que les mesures establertes a l’entorn del gegantí runam salí del Cogulló no poden interceptar. Durant prop d’1 km, per la riera circula salmorra concentrada de la mineria. A l’arribar a aquesta capa de calcària lacustre, la salmorra recollida per la riera s’infiltra de nou al terreny. El cabussament al nord-oest de l’estrat permeable de calcària, contrari al pendent de la vall que baixa cap a l’est, pren l’aigua –en aquest cas salmorra- de la riera. No és d’estranyar doncs la salinització de fonts i pous a la riba dreta del Llobregat: el pou de l’empresa de tints Tifisa, el pou del Traval que havia abastit d’aigua la població, la font del Borinot sot el pont de la Concòrdia o la llarga surgència sota can Carrera.

Uns 500 metres riera seca avall, a la Botjosa, hi ha una petita presa amb una instal·lació de bombament per desviar l’aigua saladíssima de la riera de Soldevila cap a la planta de tractament del mineral d’Iberpotash i d’aquí cap al col·lector de salmorres per enviar-la al mar. Lamentablement, l’aigua saladíssima de la riera de Soldevila no arriba ja al punt de captació; abans s’infiltra de nou per la roca calcària al terreny.

A aquest despropòsit ambiental, que perjudica greument la xarxa fluvial i l’abastiment d’aigua a la població i que ha merescut la sentència penal ferma pel delicte ambiental de salinització de les aigües, la Generalitat de Catalunya va atorgar per segona vegada autorització ambiental (DOGC 7442, 28.08.2017). La Generalitat de Catalunya reincideix en la complicitat amb el delicte ambiental. (10.2018) (anàlisi d'aigües)