Obres al costat oest del runam de la Botjosa, al llarg tram en el qual el runam i la Sèquia de Manresa van en paral·lel. Entre la base del runam i la del talús de terra contigu s'excava un pas, d'uns 4-5 metres d'amplada, per poder instal·lar una rasa de mida suficient al peu del runam que intercepti la salmorra lixiviada. La falta d'espai obliga a escapçar la base del runam, deixant trams de paret vertical de residus compactes de sal d'uns 10 metres d'altura. La rasa conduirà la salmorra cap a la planta de tractament del mineral de la Botjosa, i d'aquí al col·lector de salmorres. (09.2013).