Tram del riu Llobregat a la Botjosa on, subterràniament i a través dels marges, rep la filtració d'aigua salada quantitativament més greu. Les àrees d'entrada de la salmorra al riu queden dibuixades per la inusual absència de tota vegetació de ribera. Sobtadament, en aquest tram de riu amb poc cabal per l'existència de dos canals paral·lels, la salinitat de l'aigua pot arribar l'estiu fins als 2000-2500 mg de clorurs per litre, és a dir 10 vegades més del límit admès per a les aigües destinades a potabilització. (11.2004) (anàlisi d'aigües)