El runam de Vilafruns a finals de gener del 2011, just acabades les feines de restauració i revegetació. Les franges de color palla corresponen a una malla de fibra de coco instal·lada a les zones de més pendent per retenir la terra hidrosembrada i facilitar l'arrelament de l'herba, mentre que la resta, de color argilós amb taques negres, és terra més compost. Tot plegat està esquitxat dels punts on s'han plantat plançons d'arbres i arbustos autòctons de la zona de Balsareny. A la base veiem la bassa on les rases condueixen l'aigua dolça de pluja. Aquesta bassa es podrà utilitzar com a punt d'aigua en cas de foc. (01.2011)