ANÀLISI D'AIGÜES
 
ANÀLISI DE L'ABOCAMENT DE LA PLANTA DE SÚRIA AL COL·LECTOR DE SALMORRES
Anàlisi oficial complet de l'abocament de la planta de Súria al col·lector de salmorres. Noteu els valors molt alts de derivats fenòlics i d'hidrocarburs aromàtics policíclics (naftalè i compostos orgànics similars), tots ells reconeguts cancerígens. És d'esperar que els lixiviats dels runams que es filtren a la xarxa fluvial continguin també aquests compostos fenòlics i naftalènics. El R.D.140/2003 pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà limita el contingut de benzè a les aigües potables a < 1µg/L, el total d'hidrocarburs aromàtics policíclics a < 0,1 µg/L i el benzopirè a < 0,01 µg/L.