Les clapes de vegetació morta, devastada, són cada vegada més nombroses i extenses al vessant nord de la vall de Soldevila, a l'àrea coneguda com la Malesa. La causa és sempre la mateixa: els lixiviats de salmorra procedents de la la muntanya de residus salins del Cogulló. La constant aparició de noves clapes de bosc mort sobtadament testimonia com la salinització de les aigües subterrànies avança. La rasa darrerament construïda al volt del runam pel costat de la Malesa, que per no ser no és ni perimetral ni se sap on condueix les aigües que recull, no ha aturat per res la tendència a la progressiva mortaldat a la vall de Soldevila. (10.2006)