SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Josep Anselm Clavé, 31

08002 BARCELONA

 

 

 

Manresa, 12 de març del 2005

 

Assumpte: L’impacte ambiental de la mineria de la potassa del Bages

 

Excel·lentíssim Senyor Síndic de Greuges de Catalunya,

 

El passat dia 10 de febrer d’enguany, aprofitant la seva visita a la comarca de Bages, els representants de la Plataforma cívica Montsalat vam tenir ja l’ocasió, que agraïm ben sincerament, d’exposar-vos la nostra preocupació per un gran problema ambiental que es genera a la nostra comarca: l’afectació al paisatge i a les aigües causada per les muntanyes de residus salins de la mineria de la potassa. Com a continuació de l’entrevista mantinguda amb el Sr. Manel Sanz, ens plau fer-vos arribar la formalització escrita de la nostra queixa.

 

La Plataforma cívica Montsalat, nascuda l’any 1997 a la vila de Santpedor i que agrupa a títol individual a veïns, ecologistes i, en general, a tota persona que vol contribuir a fer compatibles l’activitat minera del Bages amb el respecte a l’entorn natural i social, exposa els fets següents:

 

 

a)      La mineria de la potassa del Bages i els seus residus

 

Qui per primera vegada visita la comarca de Bages se sorprèn en descobrir les ingents muntanyes de residus salins, els runams de la mineria de Sallent, Balsareny, Súria i Cardona. L’origen d’aquestes muntanyes estèrils està lligat amb la història i amb l’actual explotació minera de la potassa.

 

La mineria de la sal al Bages es remunta a temps immemorials, amb l’aprofitament de la sal comuna al seu únic aflorament de la vall Salina de Cardona. Després de descobrir-se que en fondària el jaciment salí contenia també sals potàssiques, l'any 1925 començà l'explotació de la potassa en un pou miner de Súria, pocs anys després també a Cardona -que tancà l'any 1990 després d'haver arribat a més de 1000 metres de fondària- i a Sallent i, dècades més tard a Balsareny. Aquestes explotacions mineres aprofiten el clorur de potassi, mentre separen i descarten el clorur de sodi o sal comuna.

 

Durant les primeres dècades, el clorur de sodi de rebuig es retornava a l'interior de les galeries. Als anys 1960, la sal comuna de rebuig començà a abocar-se al costat de les plantes de tractament; així es van constituir els runams salins (en castellà escombreras) de Cardona, del Fusteret (Súria), de la Botjosa (Sallent) i de Vilafruns (Balsareny). L’any 1980 s'inicià el runam salí del Cogulló de Sallent, que amb el seu creixement desorbitat ha esdevingut el major dels runams i la muntanya més destacada en el paisatge d'entre les que encerclen el Pla de Bages. Actualment a Cardona el runam Nou està en explotació per aprofitar-ne la sal comuna i existeixen plans per seguir amb el runam Vell. Els runams de Súria i sobretot el del Cogulló estan en actiu creixement. L’empresa minera Iberpotash hi aboca actualment al ritme d’unes 10.000 tones diàries de residus salins, que signifiquen uns 3 milions de tones l'any, l’equivalent al total de residus urbans de Catalunya. Finalment, els runams de la Botjosa i de Vilafruns, propietat també d’Iberpotash, estan mal abandonats. En total, els runams salins del Bages acumulen ja més de 70 milions de tones de residus salins, sobre una superfície de més de 100 ha. Els runams salins no s'assenten sobre terreny prèviament impermeabilitzat, ni estan recoberts. En conseqüència, aquestes muntanyes de residus de sal, a més de transfigurar el paisatge amb la seva artificialitat estrident, queden a mercè de la pluja i dels corrents d'aigua.

 

 

b)      Els incompliments de les mesures de protecció ambiental

 

b.1) El nul compliment de qualsevol programa de restauració.

 

Tota activitat extractiva a Catalunya requereix, d’acord amb el decret 343/1983, un programa de restauració, simultani al pla d’explotació, i el dipòsit d’una fiança. Malgrat que les explotacions de potassa del Bages són l’activitat minera més gran de Catalunya, i malgrat els anys transcorreguts des de l’aprovació del decret sobre restauració d’espais afectats, és a la vista de tothom que a Súria, Sallent i Balsareny no es compleix en absolut cap programa de restauració. Ben al contrari del que estableix el decret, en la vintena llarga d’anys des de la seva publicació, el volum de residus i les àrees afectades per les explotacions en actiu de Sallent i de Súria en comptes de restaurar-se han crescut a un ritme encara més ràpid.

 

L’any 1998, amb la voluntat explícita d’obtenir autoritzacions per a l’ampliació de les àrees d’abocament de residus a Súria i a Sallent i sota l’equívoc nom de programes de restauració,  les empreses mineres Suria-K i Potasas del Llobregat SA, encara de propietat estatal i poc abans de privatitzar-se per esdevenir Iberpotash, van presentar al Dpt. de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya sengles projectes d’ampliació dels runams del Fusteret (Súria) i del Cogulló (Sallent).

 

Després de nombroses esmenes i addicions per prevenir la salinització de les aigües, el Dpt. de Medi Ambient va aprovar, el juliol del 2003, un refregit programa de restauració de Súria. D’una banda aquest programa accepta, sense garanties econòmiques ni estudis de viabilitat, que Iberpotash buidarà els residus salins acumulats a Súria. Una vegada fora els residus, s’iniciaria la restauració del terreny afectat. Per altra banda, les esmenes del Dpt. de Medi Ambient al programa estableixen condicions per a l’abocament a la zona d’ampliació i mesures de control i de correcció per prevenir la salinització de les aigües. Fins al moment no s’han obtingut garanties per donar cap sortida als milions de tones de residus acumulats a Súria, no se sap que Iberpotash hagi dipositat la corresponent fiança, ni sobre el terreny s’aprecia cap de les mesures d’impermeabilització ni de control d’aigües salinitzades que el programa de restauració fixa. En definitiva, el programa de restauració de Súria s’ha quedat només sobre el paper, sense traduir-se en res material. Iberpotash segueix abocant milers de tones diàries de residus salins a Súria sense impermeabilització del terreny, sense fiança i sense perspectives de restauració, tot i que fa més d’un any i mig de l’aprovació del programa de restauració.

 

El cas de Sallent-Balsareny és encara més flagrant. El projecte, redactat l’any 1998 i sarcàsticament anomenat programa de restauració, planejava multiplicar per 4 la gegantina muntanya de residus del Cogulló fent-la créixer fins a les 120 ha, sense plantejar realment cap restauració i amagant les afectacions a les aigües ja existents. Després d’uns anys de tramitació al Dpt. de Medi Ambient, exactament el mateix projecte, amb les dades del 1998 sense cap actualització, va passar a exposició pública el 28.11.2003. Per ara, el programa no s’ha aprovat. Per tant, Iberpotash explota a Sallent i Balsareny sense programa de restauració.

 

b.2) Les condicions d’abocament.

 

Tot i que la sal és extremadament soluble en aigua, els abocadors de residus salins miners del Bages no han estat prèviament preparats per impedir la filtració d’aigües salades ni per recollir tots els lixiviats. Un residu de composició idèntica al que aboca la mineria seria catalogat com a residu especial si fos generat per una altra indústria. Sota aquesta catalogació, les condicions d’abocament estan regulades per normatives estrictes. En canvi, els abocadors que acullen quantitats ingents d’aquests mateixos residus d’origen miner ignoren tota aquesta normativa.

 

La llei 16/2003, amb l’objectiu d’incentivar la reducció de residus, fixa un cànon d’abocament per als residus urbans de 10 € la tona. En canvi, els residus de la mineria de la potassa del Bages –que, recordem-ho, són l’equivalent al total de residus urbans de Catalunya i molt més susceptibles d’afectació a les aigües- no paguen cap cànon a l’administració.

 

No és aquest un cas flagrant de discriminació per part de l’administració? Entenem que qualsevol llei, fins i tot aquella promulgada sota el millor dels propòsits, només aconsegueix ser justa si s’aplica i se n’exigeix el compliment a tothom per igual.

 

b.3) Les aigües salinitzades pels runams.

 

La Llei d’Aigües (R.D. 1/2001) estableix l’obligatorietat d’impedir la contaminació de la xarxa fluvial. Al seu art. 97a llegim textualment “... queda prohibido ... acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno”.

 

L’aigua de pluja dissol la sal dels runams. Els lixiviats dels runams són autèntiques salmorres, d’efecte molt perniciós a les aigües dolces fluvials. Per tant, és obligació dels propietaris dels runams controlar totes les aigües salinitzades i evitar l’afectació a la xarxa fluvial o a les aigües subterrànies. Després de més de 50 anys d’ajornaments, finalment el 1989 va entrar en servei el col·lector de salmorres de la conca del Llobregat que recull les aigües salades de les plantes de tractament del mineral de Súria i de Sallent, així com el rierol Salat de Cardona i alguns dels lixiviats dels runams salins. Però el col·lector de salmorres no ha estat la solució total ni definitiva per prevenir la salinització. Una part de les aigües salades lixiviades a través dels runams, efectivament, es recull i es condueix al col·lector de salmorres; però només una part. La resta es filtra cap a les aigües subterrànies salinitzant pous, fonts i aqüífers, i reapareix en diverses parts de la xarxa fluvial salinitzant torrents i rierols o directament els rius Cardener i Llobregat.

 

Els runams salins del Bages incompleixen doncs la Llei d’Aigües. A mesura que creixen els runams salins de Súria i del Cogulló de Sallent, s’estén igualment l’àrea directament afectada per salinització de les aigües i puja el contingut de sal a l’aigua del Llobregat.

 

 

c)       Els impactes ambientals

 

L’activitat minera causa directament problemes socials i ambientals.

 

Des del punt de vista social, les afectacions més importants són les derivades de la subsidència del terreny minat –amb una especial rellevància als barris de l’Estació i la Rampinya a Sallent i de la Coromina a Cardona-, l’abandó i deteriorament urbanístic de les colònies de la Botjosa (Sallent) i Vilafruns (Balsareny), la desvalorització dels terrenys propers a les explotacions a causa de l’absència de restauració, el menor rendiment de les explotacions agrícoles i ramaderes dels llocs directament afectats per salinització de les aigües i/o pols salina i la pèrdua definitiva de recursos hídrics per al subministrament de les poblacions. El veïnatge amb les explotacions mineres del Bages resulta sempre perjudicial.

 

Tot i ser aquests impactes socials molt rellevants per a qui directament els pateix, donat que la queixa per aquests fets arriba també a través de les associacions veïnals, des de la plataforma Montsalat volem centrar aquí la queixa especialment en els impactes ambientals, d’una afectació social potser més difícil de captar pel conjunt de la població, però no pas menys greu si considerem que abasten un territori molt més extens i que perduraran molt més temps. L’esforç econòmic de les correccions i ajustaments per esmorteir els impactes ambientals ha de ser molt més costós que el necessari per pal·liar l’efecte de les subsidències.

 

Dues són les afectacions ambientals destacadíssimes, causades per la mineria de la potassa al Bages: l’impacte en el paisatge i la salinització de les aigües.

 

Els runams de la mineria de la potassa llueixen com taques estridents, descomunals, empastifant el paisatge natural de la comarca de Bages. Aquestes muntanyes artificials i estèrils, els runams salins, visibles des de pràcticament qualsevol punt de la Catalunya central, als quatre vents proclamen ostentosament que la mineria de la potassa al Bages incompleix tota obligació de restauració dels terrenys afectats. A més, cal considerar l’àrea de vegetació malmesa a Cererols, a causa de la pols salina emesa des de la planta de tractament del mineral de Súria.

 

La salinització de les aigües causada directament pels runams salins, en particular pels més grans, els de Súria i el del Cogulló de Sallent, és sens dubte l'impacte ambiental més greu i de més abast d'entre els ocasionats per la mineria de la potassa del Bages.

 

Per la banda del Cardener, la riera de Bellver a Callús i la desembocadura de la d'Hortons a Súria, i, per la banda del Llobregat, la riera de Conangle a Balsareny, els torrents de Soldevila, de Mas de les Coves i del Solà a Sallent, més el riu d’Or a Santpedor, estan directament salinitzats per la mineria. Per la riera de Soldevila ja no circula aigua, sinó salmorra procedent del runam del Cogulló; la vall ha quedat devastada. Els pous en contacte amb l'aigua d'aquestes rieres estan igualment contaminats per la sal. Més perjudicials encara per a la qualitat de l'aigua de la conca són les greus filtracions de salmorra procedents dels runams que entren directament al riu Cardener a l'alçada del barri del Fusteret a Súria, i al Llobregat a la zona del pont Nou de Sallent i, més avall, al barri miner de la Botjosa. Algunes poblacions del Bages (ex. Sallent, Santpedor, Callús) no poden utilitzar part dels seus recursos hídrics perquè estan contaminats per la sal d'origen miner.

 

Les aigües d'abastament a la població dependents dels rius Cardener i Llobregat i captades avall de Súria i Sallent, respectivament, estan afectades per excés de clorur i de potassi, a causa fonamentalment dels lixiviats procedents dels runams salins de Súria i de Sallent. Les plantes potabilitzadores d'aigua no poden, amb els tractaments habituals, extreure la sal de l'aigua. Serveixi d'exemple l'aigua subministrada a Sant Vicenç de Castellet que a partir del mes d’octubre del 2004 ha superat sistemàticament el límit de 250 mil·ligrams de clorur per litre (250 mg Cl/L) admès en les aigües potables. Les poblacions d'Olesa de Montserrat i d’Abrera viuen la mateixa situació. Més avall de la conca, a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l’Alt Penedès, el Garraf, el Maresme i part de l’Anoia, on viuen més de la meitat dels catalans, l'aigua del Llobregat es dilueix amb aigua realment dolça transvasada del riu Ter, el que en disminueix el contingut de sal. El gust salobre i l’amarg-picant-persistent dels continguts de potassi i de magnesi, però, persisteixen. Sovint s’opta per no destinar a la potabilització l'aigua del Llobregat pel seu excés de sal. L’aigua amb excés de clorur no fa passar la set, no és bona de gust i no és indicada per a persones amb insuficiència renal o amb pressió arterial alta, ni tampoc per als nadons.

 

 

d)      La desídia en l’acció de govern de la Generalitat

 

Fins i tot ja des d’abans de la creació de la plataforma cívica Montsalat l’any 1997, amb el propòsit específic de retornar l’activitat minera del Bages a la legalitat ambiental, grups ecologistes, veïnals o polítics i administracions locals d’aquesta comarca hem exposat reiteradament al govern de la Generalitat la preocupació per l’afectació ambiental de la mineria, i en particular per la salinització de les aigües causada pels residus salins.

 

Malgrat que la Generalitat ostenta les competències en matèria de gestió d’aigües de les conques internes de Catalunya –com és el cas de la conca del Llobregat–, en policia d’aigües i en la restauració dels espais afectats per activitats extractives, l’acció de govern pel que fa a la mineria de la potassa del Bages i la salinització que ocasiona a les aigües ha estat pràcticament nul·la durant la darrera dècada.

 

L’actitud de la Generalitat ha estat totalment permissiva des de la desaparició en època franquista de la Comissió Inspectora de la Salinitat del riu Llobregat (CISALL), un organisme que no costava ni un duro als ciutadants, perquè es finançava exclusivament per les aportacions de la mineria del Bages, i que recomanà en el seu moment la construcció d’un col·lector fins el mar per desviar les salmorres generades per les activitats industrials del benefici de la potassa.

 

A més a més, des de la implantació de les estacions Automàtiques d’Alerta de la Qualitat de les Aigües Superficials del riu Llobregat, ja no s’analitza sistemàticament el contingut de clorur a les aigües. L’anàlisi dels clorurs ha estat substituïda per la de la conductivitat (que inclou també el continguts d’altres ions, a més dels clorurs), trencant-se el fil conductor de registre en continu d’aquest paràmetre iniciat sistemàticament per la CISALL l’any 1931, que ni tants sols es va interrompre amb motiu de la Guerra Civil Espanyola, i que constituïa el registre mundial més extens en el control d’una conca.

 

No s’apliquen programes de restauració. Els residus de la mineria de la potassa del Bages, els més evidents al país i els que més contaminen l’aigua que es distribueix a 4 milions d’habitants a Catalunya, ni apareixen a les estadístiques del Dpt. de Medi Ambient. Lluny de capgirar-se la tendència, l’acumulació de residus salins, l’origen del problema, no fa més que augmentar. Els runams de Vilafruns i de la Botjosa segueixen abandonats sense restaurar.

 

La salinització de les aigües avança progressivament i s’intensifica a la conca del Llobregat. Els darrers episodis més ressenyables són l’abandó obligat dels pous de subministrament de la població de Sallent a causa de la salinització, una nova i notable surgència d’aigua salada procedent del runam del Cogulló que es filtra directa al Llobregat al tram del nucli urbà de Sallent, i els valors de concentració de clorur al riu Llobregat, avall de Sallent, molt sovint superen el límit recomanat a les aigües destinades a potabilització.

 

Per tot plegat, entenem l’absència d’acció de govern de la Generalitat durant molts anys per conduir aquesta problemàtica –malgrat tenir-ne les competències– i la tolerància dels incompliments de l’activitat minera envers les obligacions per a la protecció del medi ambient com un greu abandó de funcions. Les conseqüències perjudicials sobre el paisatge, les aigües i la gent de Catalunya són encara més greus i, en el present estat de coses, persistiran durant segles si des de l’acció de govern no s’hi posa remei.

 

 

Plataforma cívica Montsalat, març del 2005