GENERALITAT DE CATALUNYA

                                               Departament de MEDI AMBIENT

                                               Direcció General de Boscos i Biodiversitat

                                               Doctor Roux, 80 – 4rt

                                               08017 BARCELONA

 

 

 

Expedient AE 84/0643

 

Al·legació al programa de restauració de l’explotació minera “Emerika”, als termes municipals de Sallent i Balsareny.

(Anunci 03.295.065 – DOGC 4020 / 28.11.2003)

 

 

La Plataforma cívica Montsalat,

 

 

EXPOSA

 

Que, havent consultat el programa de restauració de les àrees de Sallent i Balsareny afectades per l’activitat minera d’Iberpotash, apreciem els errors, mancances i contrasentits que es descriuen a continuació.

 

 

1)       Projecte de l’any 1998, ja presentat i aturat

 

El projecte sotmès ara a exposició pública correspon exactament al que Iberpotash va redactar i presentar com a programa de restauració l’any 1998. No s’ha actualitzat de cap manera, ni el propi dpt. de Medi Ambient hi ha fet esmenes ni addicions.

 

En aquests 5 anys que van del 1998 al 2003, però, hi ha circumstàncies noves i prou importants:

 

-          Amb un ritme d’abocaments d’uns 2 milions de tones anuals, Iberpotash haurà fet créixer aproximadament en uns 10 milions de tones més de residus salins el runam del Cogulló (Sallent).

 

-          Els pous d’abastament d’aigua potable per a Sallent s’han salinitzat. D’acord amb les anàlisis de l’empresa subministradora Sorea, l’aigua d’aquests pous conté una quantitat alta de potassi; el que identifica l’origen de la salinització amb l’activitat minera.

 

-          Si ja són parcials i incompletes les anàlisis d’aigües fins l’any 1998 que presenta el programa, falta qualsevol dada a partir del 1998.

 

-          Els plànols s’han d’actualitzar.

 

-          Els càlculs de costos i pressupostos haurien de ser en euros i actualitzats, no en pessetes.

 

-          Ha entrar en vigor la llei 3/1998 d’intervenció integral de l’Administració ambiental, la qual obliga l’activitat minera a adequar-se a la sèrie de requisits descrits a l’annex I i a disposar de l’autorització ambiental, però que el programa no té en compte per a res.

 

-          La mina de potassa de Cleveland Potash, situada al Regne Unit i tal com Iberpotash propietat de Dead Sea Works, després d’haver estat abocant al mar els residus salins inicia el seu retorn a les galeries a mesura que s’abandonen.

 

Si, per les raons que a continuació s’exposaran consideràvem l’any 1998 que el projecte presentat no era vàlid i s’havia de retirar, amb més motiu s’ha de rebutjar ara que no contempla cap de les circumstàncies esdevingudes a partir del 1998.

 

 

2)       Programa de restauració o d’ampliació de les àrees afectades?

 

El projecte porta per títol “Programa de restauració de l’activitat extractiva Emerika als termes municipals de Sallent i Balsareny” i, efectivament, es tramita com a tal programa de restauració. Però a la que anem a veure el contingut, ens trobem d’una banda que el programa no preveu cap solució real per als runams abandonats de Vilafruns (Balsareny) i de la Botjosa (Sallent) i de l’altra que el projecte preveu l’abocament de residus salins durant 35 anys més al runam del Cogulló (Sallent), fent-lo créixer de les aproximadament 32 Has actuals (no hi ha plànols topogràfics actualitzats) fins a les 120 Has.

 

En realitat doncs, el programa és exactament el contrari d’allò que diu ser.

 

 

3)       Catalogació del sòl

 

El programa preveu una gran ampliació del runam del Cogulló (Sallent), sense tenir en compte quins usos la catalogació urbanística del sòl permet a l’espai que es pretén ocupar.

 

El PGOU de Sallent qualifica l’àrea de pretesa ampliació del runam del Cogulló com a sòl no urbanitzable, en part agrícola i en part de bosc. La qualificació de sòl no urbanitzable, en claus d’agrícola i de bosc, no és compatible en cap cas amb l’activitat d’abocament de residus de mineria.

 

 

4)       El programa tracta com a recurs allò que és un residu.

 

Un residu pot assolir la classificació de recurs miner de secció B, d’acord amb allò que estableix la Llei de Mines, quan una empresa minera sol·licita el seu aprofitament i presenta un pla d’explotació i comercialització raonat. Els dos runams salins de Cardona en són un bon exemple, ja que efectivament s’han catalogat com a recurs miner de secció B i la companyia Ercros n’explota un d’ells. Però els runams de Sallent i Balsareny no són per ara recursos miners de secció B. De la documentació de l’expedient consultada no es desprèn enlloc que Iberpotash tan sols hagi sol·licitat l’aprofitament dels runams.

 

El programa de restauració entra en un contrasentit al donar per fet sense cap base ferma que en un futur, del qual no hi ha dates ni plans, Iberpotash aprofitarà el material dels runams fins a l’esgotament, precisament ara quan, just al contrari, sol·licita una gran ampliació de l’àrea del Cogulló (Sallent) destinada a l’abocament de residus salins.

 

Ja que no s’ha demostrat que el material abocat als runams sigui un recurs miner, llavors els runams de Sallent i Balsareny s’han de considerar residus industrials especials i tractar-se d’acord amb la normativa de residus vigent.

 

 

5)       La fiança per a la restauració

 

Realment, el programa no garanteix que efectivament es buidin mai els runams, ja que no demostra com ni quan es comercialitzaran els milions de tones de sal ja acumulats, ni els que preveu seguir acumulant en els propers 35 anys.

 

Ni el projecte presentat, ni el precedent del programa ja aprovat de Súria, fan pensar tampoc que la fiança de restauració cobrirà el cost del buidat dels runams, sinó que, en el millor dels casos, la fiança es limitarà al cost estricte de restaurar els terrenys que ocupen ara i ocuparan en el futur els runams una vegada se n’hagi extret tota la sal.

 

La fiança de restauració, per a ser efectiva, ha d’incloure el cost de buidar els runams. Aquest cost es pot establir a partir de l’estimació acurada del cost de transportar i abocar els residus salins al mar, en condicions que puguessin obtenir l’autorització ambiental. El component de la fiança de restauració destinada a garantir el buidat dels runams s’hauria d’aplicar, com a mínim, als residus abocats des de l’entrada en vigor del decret 343/1983 sobre la restauració dels espais afectats per activitats extractives i als residus futurs que el programa prevegi d’abocar.

 

 

6)       Anàlisi molt superficial a les alternatives a l’abocament

 

El programa tracta molt sumàriament les possibilitats per reduir la quantitat de residus o per buscar alternatives a l'abocament. Pràcticament no s'estudien les alternatives de retornar els residus a l’interior de la mina, del seu abocament al mar o d’incrementar la comercialització de clorur sòdic; com tampoc les tècniques per ser més precís en l’explotació minera. No s'aporta cap dada, no es quantifica res i seguidament es descarta qualsevol acció que no sigui l’abocament. La sensació és que qualsevol opció diferent de l’abocament ha estat deliberadament ignorada i menystinguda ja abans de qualsevol estudi. Ja que l’abocament pràcticament no té cap cost per a Iberpotash –però sí un greu impacte de salinització de les aigües com veurem seguidament-, no és estrany que no s’estudiïn alternatives que sempre seran més costoses per a l’empresa.

 

En realitat però, les opcions esmentades haurien d’haver estat considerades a fons. Durant les primeres dècades d’explotació, la mineria de sal del Bages no acumulava residus sinó que els retornava a l’interior de les galeries. Actualment, Cleveland Potash també retorna residus a l’interior de la mina. Per tant, la possibilitat del retorn del residus a la mina està exemplificada i no pot ser descartada sense raons.

 

 

7)       La salinització de les aigües

 

Els estudis sobre les aigües deliberadament ignoren totes aquelles aigües salinitzades pels runams que no són captades i enviades al col·lector de salmorres.

 

El programa no esmenta cap de les salinització d’aigües del municipi de Santpedor causades pel runam del Cogulló. Així, el programa ignora la salinització de les aigües de la riera de Riudor, les de la font del Clot de les Aigües o de les Escales -que anys enrera s’havia utilitzat per a l’abastament de la població- i les de diversos pous com els del Ferrerot i el de Sebarroja, entre altres.

 

El programa ignora igualment l’accident a les basses de la fàbrica de la Botjosa de l’any 1999, que va ocasionar la filtració de salmorres cap al riu Llobregat i l’increment de la salinitat al riu durant mesos.

 

Es pretén que tota l’aigua salada del torrent de mas les Coves (Sallent) i del de Conangle (Balsareny) queda recollida i desviada cap al col·lector de salmorres, quan en realitat ambdós torrents desguassen al riu Llobregat aigua salada procedent dels runams salins. Es minimitza l’afectació al torrent de Soldevila, que resulta totalment salinitzat pel runam del Cogulló.

 

L’estudi prescindeix de donar cap dada o explicació sobre la salinització dels pous d’abastament d’aigua potable de Sallent. La salinització dels pous de captació de Sallent es va iniciar l’any 2002. Les analítiques van mostrar que, a més de clorur de sodi, les aigües dels pous de Sallent contenien una proporció important de clorur de potassi. La profunditat de l’estrat geològic de sal a Sallent fa molt difícil que la salinització de l’aigua del pou pugui tenir un origen natural. D’altra banda, el contingut en potassi identifica l’origen de la salinització en la mineria.

 

L’estudi presentat minimitza l’impacte directe al Llobregat causat pel runam de la Botjosa; conclou en que l'impacte al Llobregat és petit i suportable. En realitat la salinització ocasionada a les aigües de Llobregat durant el seu pas per la zona minera de Sallent és gravíssim. La nostra estimació de l’aportació total de sal al Llobregat a Sallent és de l’ordre de 50.000 tones de sal per any, o sigui, unes 150 tones per dia.

 

Avall de Sallent, el Llobregat encara ha de rebre, a través del Cardener, l’impacte de la sal de Súria i de Cardona. Com a resultat final, l'aigua del Llobregat supera durant la major part de l’any el límit de clorurs admès per a les aigües destinades a la potabilització, a causa del seu contingut de sal provinent majoritàriament de la mineria del Bages. L’aigua del Llobregat s'ha de diluir amb la del Ter per a fer-la potable abans de distribuir-la a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, on viu la meitat de la població de Catalunya. Aquesta aigua però continua sent d’una qualitat deficient, sobretot pel que fa al seu gust.

 

El programa de restauració, en comptes de corregir l’impacte actual de salinització d’aigües derivat dels lixiviats dels runams salins, preveu l’ampliació del runam del Cogulló. L’ampliació del runam del Cogulló agreujaria l’actual situació de salinització de la conca del Llobregat, ja insostenible.

 

 

8)       El col·lector de salmorres

 

El programa de restauració preveu que les aigües salades, lixiviades a través del runam del Cogulló, s’evacuïn per mitjà del col·lector general de salmorres. El programa, però, no presenta cap estudi de l’ACA ni d’AGBAR que asseguri que el col·lector de salmorres podrà absorbir aquest l’increment d’aigua salada derivat de l’ampliació del runam del Cogulló.

 

 

SOL·LICITA

 

-          Que pels motius exposats, s’informi negativament i es rebutgi totalment el present programa indegudament anomenat de restauració.

 

-          Que es tramiti un nou programa autènticament de restauració de les àrees de Sallent i Balsareny afectades per l’activitat minera d’Iberpotash, actualitzat, d’acord amb la legislació vigent i que tingui en compte i resolgui cadascuna de les observacions exposades.

 

 

 

Manresa, 30 de desembre del 2003

 

 

 

Annexos:

 

-          La salinització de la conca del Cardoner-Llobregat al Bages. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural nº 69 – pàg. 127-138. Barcelona, 2001.

 

-          El runam salí: Impacte sobre el medi natural, urbà i humà a la comarca de Bages. Publicació recull de les ponències presentades a la Jornada de debat a Sallent el 24.10.1998, organitzada per la Federació d’Associacions de Veïns de la comarca de Bages.