El decret que modifica el PHN porta també la solució a la contaminació del Llobregat i el CardenerLa plataforma Montsalat es congratula que el decret que modifica el PHN, aprovat pel consell de ministres del passat divendres, defineixi com a prioritàries les actuacions per evitar la contaminació de les aigües produïdes per la mineria de potassa del Bages. 

Com la plataforma Montsalat ve denunciant des de fa anys, segons els seus propis càlculs, la pluja s’endú gairebé el deu per cent de la sal que les mines aboquen a la superfície, sense cap mesura de control. Unes 300.000 tones anuals, unes 1.000 tones de sal que cada dia van a parar la meitat al col.lector de salmorres i l’altra meitat als nostres rius (Cardener i Llobregat) o als aqüífers subterranis.

L'entrada de sal al riu Cardener a Súria, s'estima en unes 275 tones diàries, o sigui, unes 100.000 tones de sal anuals. Aquesta és la contaminació salina més greu de la conca. 

La població de Barcelona i de la seva densa àrea metropolitana, que sumen un total de més de 3 milions d'habitants, resulta perjudicada en la qualitat de la seva aigua. Les comarques pràcticament senceres del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental utilitzen per als seus abastaments l'aigua del Llobregat directament derivada a Abrera o a Sant Joan Despí, o bombejada de l'aqüífer de la vall Baixa del Llobregat. Però aquesta aigua del Llobregat conté nivells de clorurs i de potassi molt alts, superiors als límits permesos durant bona part de l'any; té un gust salat que la fa ben poc apta per a beure. 


BOE núm. 148 Sábado 19 junio 2004 22453
11438 REAL DECRETO LEY 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley  10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

(Fragment)

Las medidas recogidas en este real decreto ley, ajustadas rigurosamente al parámetro constitucional de extraordinaria y urgente necesidad, se circunscriben estrictamente a la derogación de los preceptos que regulan el trasvase y a la aprobación del desarrollo de aquellos proyectos urgentes y prioritarios que más directamente pueden incidir en una mejora de la disponibilidad de recursos para las cuencas con déficit o con graves problemas de sobreexplotación y contaminación de acuíferos. En este sentido, el anexo III incorpora las nuevas actuaciones que se declaran de interés general, en tanto que, por razones de claridad y sistemática, el nuevo anexo IV comprende y reordena el conjunto de actuaciones que van a acometerse con carácter prioritario.

Tant a l’annex III, que incorpora noves actuacions, com a l’annex IV, en què s’esmenten les de caràcter prioritari, hi consta el següent:

5. CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA.
(…)
m) Restauración hidrológico-ambiental de los residuos salinos del Llobregat para la mejora de la calidad del agua. 1.a fase.
 

Plataforma Montsalat (El Bages)

21 de Juny 2004